Facilities

บ่อหมักน้ำปลา
การตรวจสอบคุณภาพระหว่างการหมักตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
การตรวจสอบคุณภาพของน้ำปลาก่อนบรรจุ
การบรรจุขวด
คลังสินค้า

Quality Control

GMPGood Manufacturing Practice (มาตรฐานโรงงานที่ดี)
GMPGood Manufacturing Practice